Nařízení rady  ES  č.1/2005


Nařízení Rady (ES) č. 1/2005
ze dne 22. prosince 2004

o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně
směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na
článek 37 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise,
s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [2],
po konzultaci s Výborem regionů,
vzhledem k těmto důvodům:

(1) Protokol o ochraně zvířat a jejich dobrých životních podmínkách
připojený ke Smlouvě vyžaduje, aby Společenství a členské státy při
stanovování a provádění politik v zemědělství a dopravě braly plně v
úvahu požadavky na dobré životní podmínky zvířat.

(2) V rámci směrnice Rady 91/628/EHS ze dne 19. listopadu 1991 o ochraně
zvířat během přepravy [3] přijala Rada pravidla v oblasti přepravy
zvířat s cílem odstranit technické překážky obchodu s živými zvířaty a
umožnit řádné fungování dotyčných organizací trhů a zároveň zajistit
dostatečnou úroveň ochrany dotyčných zvířat.

(3) Zpráva Komise předložená Evropskému parlamentu a Radě podle směrnice
91/628/EHS o zkušenostech, které členské státy získaly od provedení
směrnice Rady 95/29/ES ze dne 29. června 1995, kterou se mění směrnice
91/628/EHS o ochraně zvířat během přepravy [4], doporučovala změnit
stávající právní předpisy Společenství v této oblasti.

(4) Většina členských států ratifikovala Evropskou úmluvu o ochraně
zvířat během mezinárodní přepravy a Rada zmocnila Komisi, aby jménem
Společenství projednala revidovanou Evropskou úmluvu o ochraně zvířat
během mezinárodní přepravy.

(5) Z důvodu dobrých životních podmínek zvířat by se měly pokud možno
omezit dlouhotrvající cesty zvířat, včetně jatečných zvířat.

(6) Dne 19. června 2001 vyzvala Rada Komisi [5], aby předložila návrhy
na zajištění účinného provedení a přísného vynucování dodržování
stávajících právních předpisů Společenství s cílem zlepšit ochranu a
životní podmínky zvířat, předcházet výskytu a šíření infekčních chorob
zvířat a zavést přísnější požadavky, aby se předešlo bolesti a utrpení a
zajistily dobré životní podmínky a zdraví zvířat během přepravy i po ní.

(7) Dne 13. listopadu 2001 vyzval Evropský parlament Komisi, aby
předložila návrhy na změnu stávajících pravidel Společenství pro dopravu
hospodářských zvířat, zejména s cílem

- konzultovat příslušný vědecký výbor k délce trvání přepravy zvířat,

- stanovit jednotný vzor evropského osvědčení pro přepravce;
harmonizovat plány cesty pro delší přepravy,

- zajistit, aby všichni zaměstnanci, kteří během přepravy zacházejí s
hospodářskými zvířaty, absolvovali školení uznané příslušnými orgány, a

- zajistit, aby veterinární kontroly na stanovištích hraniční kontroly
Společenství zahrnovaly podrobnou kontrolu podmínek, za nichž jsou
zvířata přepravována.

(8) Dne 11. března 2002 přijal Vědecký výbor pro otázky zdraví a řádného
zacházení se zvířaty stanovisko k dobrým životním podmínkám zvířat během
přepravy. Právní předpisy Společenství by proto měly být změněny, aby se
zohlednily nové vědecké poznatky, přičemž je však nutno zajistit, aby
bylo možno v budoucnu účinně vynucovat jejich dodržování.

(9) Jakmile budou k dispozici příslušná stanoviska Evropského úřadu pro
bezpečnost potravin (EÚBP), budou navržena zvláštní ustanovení pro
drůbež, kočky a psy.

(10) Vzhledem ke zkušenostem získaným v rámci směrnice 91/628/EHS s
harmonizací právních předpisů Společenství o přepravě zvířat a potížím v
důsledku nejednotného provedení zmíněné směrnice na vnitrostátní úrovni
je vhodnější stanovit pravidla Společenství v této oblasti formou
nařízení. Až do přijetí podrobných pravidel pro určité druhy zvířat se
zvláštními potřebami, které představují jen velmi malou část
hospodářských zvířat Společenství, by členské státy měly mít možnost
stanovit nebo zachovat dodatečné vnitrostátní předpisy, které se
uplatňují při přepravě zvířat těchto druhů.

(11) Aby se zajistilo jednotné a účinné uplatňování tohoto nařízení v
celém Společenství v souladu se základní zásadou, podle níž zvířata
nesmějí být přepravována způsobem, při němž by mohlo dojít k jejich
zranění nebo zbytečnému utrpení, je vhodné stanovit podrobná pravidla,
která se zabývají specifickými potřebami vznikajícími v souvislosti s
různými druhy dopravy. Tato podrobná pravidla by měla být vykládána a
uplatňována v souladu s výše zmíněnou zásadou a měla by se včas
aktualizovat, kdykoli se ukáže, zejména na základě nových vědeckých
poznatků, že pro určité druhy zvířat nebo druhy dopravy již nezajišťují
její dodržování.

(12) Přeprava pro obchodní účely se neomezuje na případy, kdy dochází k
bezprostřední směně peněz, zboží nebo služeb. Přeprava pro obchodní
účely zahrnuje zejména případy, ve kterých přímo či nepřímo vzniká
finanční zisk nebo se o něj usiluje.

(13) Vykládka a následná překládka zvířat může představovat pro zvířata
stres a styk na kontrolních stanovištích, dříve označovaných jako místa
zastávky, může za určitých podmínek vést k šíření infekčních chorob. Je
proto vhodné stanovit specifická opatření k zajištění zdraví a dobrých
životních podmínek zvířat během odpočinku na kontrolních místech. V
důsledku toho je nezbytné změnit ustanovení nařízení Rady (ES) č.
1255/97 ze dne 25. června 1997 o kritériích Společenství pro místa
zastávek a o změně plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS [6].

(14) Špatné zacházení se zvířat lze často přičíst nedostatečným odborným
znalostem. Proto by pro všechny osoby, které během přepravy zacházejí se
zvířaty, mělo být nezbytnou podmínkou absolvování školení a toto školení
by měly poskytovat pouze organizace schválené příslušnými orgány.

(15) Životní podmínky zvířat během přepravy závisí především na
každodenním chování přepravců. Kontroly příslušných orgánů mohou narážet
na překážky, jelikož přepravci mohou neomezeně působit v různých
členských státech. Proto by přepravci měli být odpovědnější a
transparentnější, pokud jde o jejich právní postavení a činnost. Zejména
by měli doložit své povolení, systematicky informovat o potížích a
uchovávat přesné záznamy o své činnosti a výsledcích.

(16) Do přepravy zvířat jsou zapojeni nejen přepravci, ale i jiné
kategorie subjektů, například zemědělci, obchodníci, sběrná střediska a
jatky. Proto by se některé povinnosti týkající se dobrých životních
podmínek zvířat měly rozšířit na všechny subjekty, které se na přepravě
zvířat podílejí.

(17) Při přepravě některých druhů hospodářských zvířat hrají rozhodující
roli sběrná střediska. Proto by sběrná střediska měla zajistit, aby
jejich zaměstnanci a návštěvníci znali právní předpisy Společenství o
ochraně zvířat během přepravy a aby je dodržovali.

(18) Dlouhotrvající cesty mají na životní podmínky zvířat pravděpodobně
nepříznivější účinky než cesty na krátkou vzdálenost. Proto by se měly
stanovit zvláštní postupy, aby se zajistilo lepší vynucování dodržování
norem, zejména zlepšením zpětné sledovatelnosti těchto dopravních operací.

(19) Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 ze dne 20. prosince 1985 o
harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě [7]
stanoví maximální doby řízení a minimální doby odpočinku pro řidiče.
Proto je vhodné, aby se podobně regulovaly cesty i pro zvířata. Nařízení
Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v
silniční dopravě [8] stanoví, že je nutno instalovat a používat
záznamové zařízení, aby bylo možno účinně kontrolovat dodržování
předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy. Je nezbytné,
aby tyto zaznamenané údaje byly k dispozici a aby se kontrolovaly s
cílem prosazovat limity doby jízdy v rámci právních předpisů o dobrých
životních podmínkách zvířat.

(20) Nedostatečná výměna informací mezi příslušnými orgány vede k
nedostatečnému vynucování dodržování právních předpisů Společenství o
ochraně zvířat během přepravy. Proto je nutné stanovit pružné postupy ke
zlepšení spolupráce mezi příslušnými orgány v různých členských státech.

(21) Evidovaní koňovití, jak jsou vymezeni v čl. 2 písm. c) směrnice
90/426/EHS [9], jsou často přepravováni pro neobchodní účely, a tato
přeprava musí být prováděna v souladu s obecnými cíli tohoto nařízení. S
ohledem na povahu tohoto přesunu se jeví vhodné odchýlit se od některých
ustanovení v případech, kdy jsou evidovaní koňovití přepravováni k
soutěži, dostihům, kulturním událostem nebo k chovu. Není však vhodné
používat tuto odchylku na koňovité přepravované přímo nebo nepřímo přes
trh nebo středisko svodu zvířat do jatek za účelem porážky, které je
třeba považovat za "jatečné koňovité" v souladu s čl. 2 písm. d) a čl. 8
odst. 1 druhou odrážkou směrnice 90/426/EHS.

(22) Nedostatečné postihy porušování právních předpisů o dobrých
životních podmínkách zvířat podporují nedodržování těchto právních
předpisů a vedou k narušení hospodářské soutěže. Proto by se v celém
Společenství měly stanovit jednotné postupy ke zvýšení kontrol a
ukládání sankcí za porušení právních předpisů o dobrých životních
podmínkách zvířat. Členské státy by měly stanovit pravidla proo sankce
použitelné při porušení nařízení a zajistit, aby se tyto sankce
uplatňovaly. Tyto sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

(23) Značný počet zvířat se přepravuje ze Společenství a v rámci
Společenství po velmi dlouhou dobu na lodích pro přepravu hospodářských
zvířat a přepravu po moři lze kontrolovat v místě odeslání. Proto je
nezbytné stanovit zvláštní opatření a normy pro tento druh dopravy.

(24) V zájmu soudržnosti právních předpisů Společenství by měla být
změněna směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních
otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství [10] s cílem
přizpůsobit ji tomuto nařízení, pokud jde o schvalování sběrných
středisek a požadavky na přepravce.

(25) Směrnice Rady 93/119/ES ze dne 22. prosince 1993 o ochraně zvířat
při porážení nebo usmrcování [11] by měla být rovněž změněna s cílem
přizpůsobit ji tomuto nařízení, pokud jde o používání elektrických poháněčů.

(26) Na dobré životní podmínky zvířat během přepravy by se měla
uplatňovat pravidla a postupy informování stanovené směrnicí Rady
89/608/EHS ze dne 21. listopadu 1989 o vzájemné pomoci mezi správními
orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění
správného uplatňování veterinárních a zootechnických předpisů [12], aby
se zajistil soulad s tímto nařízením.

(27) Rozhodnutí Komise 98/139/ES [13] stanoví některá prováděcí pravidla
ke kontrolám na místě prováděným ve veterinární oblasti znalci Komise v
členských státech, která by měla pomoci zajistit, aby toto nařízení bylo
dodržováno jednotně.

(28) Toto nařízení stanoví pravidla pro větrání v silničních vozidlech
přepravujících hospodářská zvířata na dlouhotrvajících cestách. Proto by
mělo být zrušeno nařízení Rady (ES) č. 411/98 ze dne 16. února 1998 o
doplňkových požadavcích na ochranu zvířat u silničních vozidel
používaných pro delší než osmihodinovou přepravu zvířat [14].

(29) Je vhodné stanovit jednoduchý postup, kterým by Rada aktualizovala
určité důležité technické prvky tohoto nařízení, zejména s ohledem na
posouzení jeho dopadu na přepravu živých zvířat v rámci rozšířeného
Společenství, a stanovila specifikace navigačního systému pro všechny
dopravní prostředky na základě budoucího technologického vývoje v této
oblasti, např. uvedení systému Galileo do provozu.

(30) Je vhodné povolit výjimky, aby se vzala v úvahu do provozu
vzdálenost určitých regionů od pevniny Společenství, zejména
nejvzdálenějších regionů uvedených v článku 299 Smlouvy.

(31) Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata
podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [15],

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBLAST PŮSOBNOSTI, DEFINICE A OBECNÉ PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU ZVÍŘAT

Článek 1
Oblast působnosti

1. Toto nařízení se vztahuje na přepravu živých obratlovců prováděnou v
rámci Společenství, včetně zvláštních kontrol, které provádějí úředníci
u zásilek, které vstupují na celní území Společenství nebo je opouštějí.

2. Pouze články 3 a 27 se vztahují na

a) přepravu zvířat zemědělci pomocí zemědělských vozidel nebo dopravních
prostředků, které jim patří, jestliže zeměpisné podmínky vyžadují
přepravu pro sezónní stěhování některých druhů zvířat na pastvu;

b) přepravu prováděnou zemědělci u vlastních zvířat a vlastními
dopravními prostředky na vzdálenost nejvýše 50 km od jejich hospodářství.

3. Toto nařízení nebrání přísnějším vnitrostátním opatřením ke zlepšení
životních podmínek zvířat během přepravy, která se uskutečňuje výhradně
na území členského státu, nebo během námořní přepravy, která je zahájena
na území členského státu.

4. Toto nařízení se uplatňuje, aniž jsou dotčeny veterinární předpisy
Společenství.

5. Toto nařízení se nevztahuje na přepravu zvířat, která se
neuskutečňuje v souvislosti s hospodářskou činností, ani na přepravu
zvířat přímo k veterinárnímu lékaři nebo na veterinární kliniku a zpět
podle pokynů veterinárního lékaře.

Článek 2
Definice
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) "zvířaty" živí obratlovci;

b) "sběrnými středisky" místa jako hospodářství, sběrná střediska nebo
trhy, na kterých se shromažďují domácí koňovití nebo domácí skot, ovce,
kozy a prasata pocházející z různých hospodářství k vytvoření zásilek;

c) "průvodcem" osoba přímo odpovědná za dobré životní podmínky zvířat,
která je doprovází během přepravy;

d) "stanovištěm hraniční kontroly" kontrolní stanoviště navržené a
schválené v souladu s článkem 6 směrnice 91/496/EHS [16] pro provádění
veterinárních kontrol zvířat pocházejících z třetích zemí na hranici
území Společenství;

e) "veterinárními předpisy Společenství" právní předpisy uvedené v
kapitole I přílohy A směrnice 90/425/EHS [17] a veškerá následná
prováděcí pravidla;

f) "příslušným orgánem" ústřední orgán členského státu, kterému přísluší
provádět kontroly dobrých životních podmínek zvířat, nebo každý orgán,
na který je tato pravomoc delegována;

g) "kontejnerem" dopravní klec, box, nádrž nebo jiná pevná konstrukce,
která se používá pro přepravu zvířat a která není dopravním prostředkem;

h) "kontrolním stanovištěm" kontrolní stanoviště ve smyslu nařízení (ES)
č. 1255/97;

i) "výstupním místem" stanoviště hraniční kontroly nebo jiné místo
určené členským státem, ve kterém zvířata opouštějí celní území
Společenství;

j) "cestou" celá přepravní operace od místa odeslání do místa určení,
včetně případné vykládky, ustájení a nakládky na místech zastávek na trase;

k) "chovatelem" fyzická nebo právnická osoba vyjma přepravce, která je
trvale nebo dočasně pověřena zacházením se zvířaty;

l) "plavidly pro přepravu hospodářských zvířat" plavidla, která se
používají nebo která jsou určena k přepravě domácích koňovitých a
domácího skotu, ovcí, koz a prasat, vyjma plavidla s horizontální
překládkou a plavidla převážející zvířata v pohyblivých kontejnerech;

m) "dlouhotrvající cestou" cesta trvající více než osm hodin počínaje
okamžikem pohybu prvního zvířete zásilky;

n) "dopravním prostředkem" silniční nebo kolejová vozidla, plavidla a
letadla používaná pro přepravu zvířat;

o) "navigačním systémem" na družicích založené infrastruktury
poskytující celkové, nepřetržité, přesné a zaručené služby určování času
a polohy nebo jakákoli technologie poskytující služby považované za
rovnocenné pro účely tohoto nařízení;

p) "úředním veterinárním lékařem" veterinární lékař jmenovaný příslušným
orgánem členského státu;

q) "organizátorem":

i) přepravce, který na určitý úsek cesty najal alespoň jednoho dalšího
přepravce, nebo

ii) fyzická nebo právnická osoba, která na cestu najala více než jednoho
přepravce, nebo

iii) osoba, která podepsala oddíl 1 knihy jízd podle přílohy II;

r) "místem odeslání" místo, kde je zvíře poprvé naloženo na dopravní
prostředek, za předpokladu, že zde bylo před odjezdem ustájeno po dobu
nejméně 48 hodin.

Za místo odeslání mohou být rovněž považována sběrná střediska schválená
v souladu s veterinárními předpisy Společenství,

i) pokud je první místo nakládky zvířat vzdáleno méně než 100 kilometrů
od sběrného střediska nebo

ii) zvířata byla ustájena s dostatečnou podestýlkou, pokud možno
nepřivázaná, a napojena po dobu nejméně šesti hodin před dobou odjezdu
ze sběrného střediska;

s) "místem určení" místo, kde je zvíře vyloženo z dopravního prostředku a

i) ustájeno po dobu nejméně 48 hodin před dobou odjezdu, nebo

ii) poraženo;

t) "místem odpočinku nebo překládky" místo, kde je cesta přerušena, jiné
než místo určení, včetně místa, ve kterém dojde ke změně dopravního
prostředku, a to s vykládkou zvířat či bez ní;

u) "evidovanými koňovitými" evidovaní koňovití ve smyslu směrnice
90/426/EHS [18];

v) "plavidlem s horizontální překládkou" námořní plavidlo s vybavením,
které umožňuje horizontální nakládku a vykládku silničních nebo
kolejových vozidel;

w) "přepravou" přesun zvířat prováděný jedním nebo více dopravními
prostředky a související činnosti, včetně nakládky, vykládky, překládky
a odpočinku, dokud není dokončena vykládka zvířat v místě určení;

x) "přepravcem" fyzická nebo právnická osoba, která přepravuje zvířata
na svůj vlastní účet nebo na účet třetí osoby;

y) "nezkrocenými koňovitými" koňovití, které nelze přivázat nebo vést
pomocí ohlávky, aniž by jim tím nebylo způsobeno podráždění, bolest nebo
utrpení, které není nevyhnutelné;

z) "vozidlem" dopravní prostředek vybavený koly s vlastním pohonem nebo
vlečný vůz.

Článek 3
Obecné podmínky pro přepravu zvířat

Nikdo nesmí provádět ani nařídit přepravu zvířat způsobem, který jim
může přivodit zranění nebo zbytečné utrpení.

Kromě toho musí být splněny tyto podmínky:

a) předem byla učiněna všechna nezbytná opatření, aby se minimalizovala
délka trvání cesty a uspokojily potřeby zvířat během cesty;
b) zvířata jsou způsobilá pro přepravu;
c) dopravní prostředky jsou navrženy, konstruovány, udržovány a
provozovány tak, aby se předešlo zranění a utrpení zvířat a byla
zajištěna jejich bezpečnost;
d) zařízení k nakládce a vykládce jsou navržena, konstruována, udržována
a provozována tak, aby se předešlo zranění a utrpení zvířat a byla
zajištěna jejich bezpečnost;
e) personál, který zachází se zvířaty, absolvoval školení nebo je
kvalifikován pro tento účel a své úkoly plní bez použití násilí nebo
jiných metod, které mohou přivodit zbytečný strach, zranění nebo utrpení;
f) přeprava se uskutečňuje do místa určení bez prodlení a pravidelně se
kontrolují a náležitě zajišťují dobré životní podmínky zvířat;
g) pro zvířata je zajištěna dostatečná plocha a výška přiměřená jejich vzrůstu a zamýšlené cestě;
h) zvířata musí být napojena a nakrmena a musí jim být poskytnut
odpočinek ve vhodných odstupech a v kvalitě a množství odpovídajícím
druhu zvířat a jejich vzrůstu.

KAPITOLA II
ORGANIZÁTOŘI, PŘEPRAVCI, CHOVATELÉ A SBĚRNÁ STŘEDISKA

Článek 4
Přepravní doklady

1. Zvířata se nesmějí přepravovat, pokud v dopravním prostředku nejsou
doklady uvádějící tyto informace:
a) jejich původ a majitel,
b) místo odeslání,
c) den a čas odjezdu,
d) plánované místo určení,
e) očekávaná délka trvání cesty.

2. Doklady uvedené v odstavci 1 poskytne přepravce příslušnému orgánu na
jeho žádost.

Článek 5
Povinnosti při plánování přepravy zvířat

1. K přepravě zvířat je možno najímat dodavatele nebo subdodavatele
pouze z řad přepravců schválených v souladu s čl. 10 odst. 1 nebo čl. 11odst. 1.

2. Přepravci určí fyzickou osobu odpovědnou za přepravu a zajistí, aby
bylo možno kdykoli obdržet informace o plánování, provedení a ukončení
úseku cesty, nad nímž mají kontrolu.
3. Organizátoři při každé cestě zajistí, aby
a) dobré životní podmínky zvířat nebyly ohroženy nedostatečnou
koordinací různých úseků cesty a byly zohledněny povětrnostní podmínky a
b) za poskytování informací o plánování, provedení a ukončení cesty
příslušnému orgánu odpovídala fyzická osoba.
4. U dlouhotrvajících cest domácích koňovitých jiných než evidovaných
koňovitých a domácího skotu, ovcí, koz a prasat mezi členskými státy a
mezi nimi a třetími zeměmi musí přepravci a organizátoři dodržovat
ustanovení o knize jízd podle přílohy II.

Článek 6
Přepravci

1. Jako přepravci mohou působit pouze držitelé povolení vydaného
příslušným orgánem podle čl. 10 odst.1 nebo pro dlouhotrvající cesty
podle čl. 11 odst. 1. Kopie povolení je při přepravě zvířat k dispozici
pro příslušný orgán.

2. Přepravci oznámí příslušnému orgánu veškeré změny se zřetelem na
informace a doklady uvedené v čl. 10 odst. 1 nebo u dlouhotrvajících
cest v čl. 11 odst. 1 nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, ke
kterému změna nastala.
3. Přepravci přepravují zvířata v souladu s technickými pravidly
stanovenými v příloze I.
4. Přepravci svěří zacházení se zvířaty personálu, který absolvoval
školení o odpovídajících ustanoveních příloh I a II.
5. Silniční vozidlo, na němž se přepravují domácí koňovití nebo domácí
skot, ovce, kozy a prasata či drůbež, smí řídit a jako průvodce na něm
smí působit pouze držitel osvědčení o způsobilosti podle čl. 17 odst. 2.
Osvědčení o způsobilosti je při přepravě zvířat k dispozici pro
příslušný orgán.
6. Přepravci zajistí, aby veškeré zásilky zvířat doprovázeli průvodci,
vyjma případy, kdy

a) jsou zvířata přepravována v bezpečných kontejnerech správně větraných
a obsahujících v případě potřeby dostatek krmiva a vody v zásobnících,
které se nemohou převrátit, pro cestu dvojnásobné délky, než je
očekávaná délka cesty;

b) řidič vykonává funkci průvodce.

7. Odstavce 1, 2, 4 a 5 se nevztahují na osoby, které převážejí zvířata
do vzdálenosti nejvýše 65 km, počítáno od místa odeslání do místa určení.

8. Přepravci mají k dispozici osvědčení o povolení podle čl. 18 odst. 2
nebo čl. 19 odst. 2 pro příslušný orgán země, do které jsou zvířata
přepravována.

9. Přepravci domácích koňovitých, kromě evidovaných koňovitých, a
domácího skotu, ovcí koz a prasat musí používat u dlouhotrvajících cest
navigační systém uvedené v příloze I kapitole VI bodě 4.2 od 1. ledna
2007 pro poprvé použité silniční dopravní prostředky a od 1. ledna 2009
pro všechny silniční dopravní prostředky. Uchovávají záznamy získané
pomocí tohoto navigačního systému po dobu nejméně tří let a zpřístupní
je příslušnému orgánu na požádání, zejména jsou-li prováděny kontroly
podle čl. 15 odst. 1. Prováděcí opatření k tomuto odstavci mohou být
přijata postupem podle čl. 31 odst. 2.

Článek 7

Předchozí kontroly a schválení dopravních prostředků

1. Zvířata se smějí přepravovat po silnici na dlouhotrvající cestu pouze
dopravními prostředky, které byly zkontrolovány a schváleny podle čl. 18
odst. 1.
2. Domácí koňovité a domácí skot, ovce, kozy nebo prasata lze
přepravovat po moři z přístavů Společenství na vzdálenost větší než 10
námořních mil pouze plavidly pro přepravu hospodářských zvířat, která
byla zkontrolována a schválena podle čl. 19 odst. 1.
3. Odstavce 1 a 2 se vztahují na kontejnery používané u dlouhotrvajících
cest pro přepravu domácích koňovitých nebo domácího skotu, ovcí, koz
nebo prasat po silnici nebo po vodě.

Článek 8
Chovatelé

1. Chovatelé zvířat v místě odeslání, překládky nebo určení zajistí, aby
byla dodržena technická pravidla stanovená v kapitole I a kapitole III
oddíle 1 přílohy I, pokud jde o přepravu zvířat.
2. Chovatelé zkontrolují všechna zvířata, která se dostaví na místo
překládky nebo místo určení, a určí, zda zvířata jsou nebo byla
přepravována po dlouhou dobu mezi členskými státy a mezi nimi a třetími
zeměmi. V případě dlouhotrvající cesty u domácích koňovitých jiných než
evidovaných koňovitých a domácího skotu, ovcí, koz nebo prasat musí
chovatelé dodržet ustanovení o knize jízd podle přílohy II.

Článek 9
Sběrná střediska

1. Provozovatelé sběrných středisek zajistí, aby se se zvířaty zacházelo
v souladu s technickými pravidly stanovenými v kapitole I a kapitole III
oddílu 1 přílohy I.
2. Provozovatelé sběrných středisek, kteří jsou schváleni v souladu s
veterinárními předpisy Společenství, kromě toho musí
a) svěřit zacházení se zvířaty pouze personálu, který absolvoval školení
o odpovídajících technických pravidlech podle přílohy I;
b) informovat pravidelně osoby, které mají přístup do sběrného
střediska, o jejich úkolech a povinnostech podle tohoto nařízení a o
sankcích za jejich porušení;
c) zajistit, aby osobám, které mají přístup do sběrného střediska, byly
trvale k dispozici údaje o příslušném orgánu, kterému musí být oznámeno
jakékoli porušení požadavků tohoto nařízení;
d) v případě nedodržení tohoto nařízení osobou přítomnou ve sběrném
středisku, přijmout potřebná opatření, aniž jsou dotčena případná
opatření příslušného orgánu, aby se zajistila náprava zjištěného
nedodržení a předešlo jeho opakování;
e) přijmout, sledovat a vynucovat potřebné vnitřní předpisy, aby se
zajistilo dodržování písmen a) až d).

KAPITOLA III

ÚKOLY A POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ

Článek 10
Požadavky na povolení přepravců

1. Příslušný orgán udělí povolení přepravcům za předpokladu, že

a) žadatelé jsou usazeni v členském státě, ve kterém žádají o povolení,
nebo jestliže jsou usazeni v třetí zemi, jsou v tomto členském státě
zastoupeni;
b) žadatelé prokázali, že mají k dispozici dostatečný a vhodný personál,
zařízení a provozní postupy, které jim umožní dodržovat toto nařízení,
případně včetně příručky osvědčených postupů;
c) žadatelé nebo jejich zástupci nemají žádný záznam o závažném porušení
právních předpisů Společenství nebo vnitrostátních právních předpisů o
ochraně zvířat v třech letech předcházejících dnu podání žádosti. Toto
ustanovení se nepoužije, pokud žadatel příslušnému orgánu uspokojivým
způsobem prokáže, že přijal veškerá nezbytná opatření, aby se předešlo
dalšímu porušování.

2. Příslušný orgán vydá povolení podle odstavce 1 v souladu se vzorem
stanoveným v kapitole I přílohy III. Toto povolení je platné po dobu
nejvýše pěti let ode dne vydání a neplatí pro dlouhotrvající cesty.

Článek 11
Požadavky na povolení přepravců pro dlouhotrvající cesty

1. Příslušný orgán udělí na žádost povolení pro přepravce, kteří
provádějí dlouhotrvající cesty, za předpokladu, že

a) splňují ustanovení čl. 10 odst. 1;
b) žadatelé předložili tyto doklady:
i) platná osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce podle čl. 17
odst. 2 pro všechny řidiče a průvodce, kteří provádějí dlouhotrvající cesty;
ii) platná osvědčení o schválení podle čl. 18 odst. 2 pro všechny
silniční dopravní prostředky, které mají být použity pro dlouhotrvající
cesty;
iii) podrobné údaje o postupech, které přepravcům umožňují sledovat a
zaznamenávat pohyb silničních vozidel, za něž odpovídají, a kdykoli
během dlouhotrvající cesty navázat spojení s dotyčným řidičem;
iv) nouzové plány pro případ mimořádných situací.

2. Pro účely odst. 1 písm. b) bodu iii) musí přepravci provádějící
dlouhotrvající cesty domácích koňovitých jiných než evidovaných
koňovitých a domácího skotu, ovcí, koz a prasat prokázat, že používají
navigační systém uvedený v čl. 6 odst. 9

a) od 1. ledna 2007 pro poprvé použité silniční dopravní prostředky,
b) od 1. ledna 2009 pro všechny silniční dopravní prostředky.

3. Příslušný orgán vydá toto povolení v souladu se vzorem stanoveným v
kapitole II přílohy III. Toto povolení je platné po dobu nejvýše pěti
let ode dne vydání a platí pro všechny cesty, včetně dlouhotrvajících cest.

Článek 12
Omezení žádostí o povolení

Přepravci nesmějí požádat o povolení uvedené v článku 10 nebo 11 více
než jeden příslušný orgán ve více než jednom členském státě.

Článek 13
Vydání povolení příslušným orgánem

1. Příslušný orgán může omezit rozsah platnosti povolení podle čl. 10
odst. 1 nebo u dlouhotrvajících cest podle čl. 11 odst. 1 podle
kritérií, která lze během přepravy ověřit.

2. Příslušný orgán vydá povolení podle čl. 10 odst. 1 nebo pro
dlouhotrvající cesty podle čl. 11 odst. 1 s číslem, které je v dotyčném
členském státě jedinečné. Povolení se vystavuje v úředním jazyce nebo
jazycích členského státu, ve kterém je vydáno, a v angličtině, pokud je
pravděpodobné, že přepravce bude působit v jiném členském státě.

3. Příslušný orgán vede záznamy o povoleních podle čl. 10 odst. 1 nebo
čl. 11 odst. 1 způsobem, který mu umožní rychle identifikovat přepravce,
zejména při nedodržení tohoto nařízení.

4. Příslušný orgán vede záznamy o povoleních vydaných podle čl. 11 odst.
1 v elektronické databázi. V době platnosti povolení je veřejně dostupné
jméno přepravce a číslo povolení. S výhradou pravidel Společenství nebo
vnitrostátních pravidel týkajících se ochrany soukromí členské státy
umožní veřejnosti přístup k ostatním údajům souvisejícím s povolením
přepravců. Databáze bude obsahovat rovněž rozhodnutí oznámena podle čl.
26 odst. 4 písm. c) a odst. 6.

Článek 14

Kontroly a jiná opatření související s knihou jízd, která provádí
příslušný orgán před dlouhotrvajícími cestami

1. U dlouhotrvajících cest domácích koňovitých a domácího skotu, ovcí,
koz a prasat mezi členskými státy a mezi nimi a třetími zeměmi příslušný
orgán místa odeslání

a) provede patřičné kontroly, aby ověřil, zda

i) přepravci uvedení v knize jízd mají odpovídající platná povolení
přepravce, platná osvědčení o schválení dopravních prostředků pro
dlouhotrvající cesty a platná osvědčení o způsobilosti pro řidiče a
průvodce;

ii) kniha jízd, kterou organizátor předložil, je realistická a lze z ní
odvodit dodržování tohoto nařízení;

b) není-li výsledek kontrol podle písmena a) uspokojivý, požádají
organizátora, aby provedl změny u plánované dlouhotrvající cesty tak,
aby byla v souladu s tímto nařízením;

c) je-li výsledek kontrol podle písmena a) uspokojivý, opatří knihu jízd
razítkem;

d) zašle příslušnému orgánu místa určení, výstupního místa nebo
kontrolního stanoviště prostřednictvím systému výměny informací
uvedeného v článku 20 směrnice 90/425/EHS co nejrychleji údaje o
zamýšlených dlouhotrvajících cestách uvedených v knize jízd.

2. Odchylně od odst. 1 písm. c) se orazítkování knihy jízd nevyžaduje u
přeprav používajících systém uvedený v čl. 6 odst. 9.

Článek 15
Kontroly, které provádí příslušný orgán kdykoli během dlouhotrvající cesty

1. Příslušný orgán provede kdykoli během dlouhotrvající cesty namátkové
nebo cílené kontroly, aby ověřil, zda jsou uvedené doby jízdy
realistické a zda je při cestě dodržováno toto nařízení, zejména zda
doby jízdy a doby odpočinku odpovídají limitům stanoveným v kapitole V
přílohy I.

2. V případě dlouhotrvajících cest mezi členskými státy a se třetími
zeměmi se kontroly v místě odeslání týkající se způsobilosti k přepravě
podle kapitoly I přílohy I provádějí před nakládkou jako součást kontrol
zdravotního stavu zvířat podle odpovídajících veterinárních předpisů
Společenství a ve lhůtách v těchto předpisech stanovených.

3. Jsou-li místem určení jatky, lze kontroly stanovené v odstavci 1
provádět jako součást kontroly dobrých životních podmínek zvířat podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna
2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních
kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě [19].

4. K provádění těchto kontrol lze případně použít záznamy o pohybu
silničních dopravních prostředků získané z navigačního systému.

Článek 16
Školení zaměstnanců a vybavení příslušného orgánu

Příslušný orgán zajistí, aby jeho zaměstnanci byli řádně vyškoleni a
vybaveni k tomu, aby mohli kontrolovat údaje zaznamenané

- záznamovým zařízením pro silniční přepravu podle nařízení (EHS) č.
3821/85,

- navigačním systémem.

Článek 17
Školení a osvědčení o způsobilosti

1. Pro účely čl. 6 odst. 4 a čl. 9 odst. 2 písm. a) musí být personálu
přepravců a sběrných středisek k dispozici vhodná školení.

2. Osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel
přepravujících domácí koňovité nebo domácí skot, ovce, kozy nebo prasata
či drůbež podle čl. 6 odst. 5 se udělují v souladu s přílohou IV.
Osvědčení o způsobilosti se vystavuje v úředním jazyce nebo jazycích
členského státu, ve kterém je vydáno, a v angličtině, pokud je
pravděpodobné, že řidič nebo průvodce bude působit v jiném členském
státě. Osvědčení o způsobilosti vydává příslušný orgán nebo subjekt,
který k tomuto účelu členské státy určí, v souladu se vzorem uvedeným v
kapitole III příloze III. Rozsah platnosti uvedeného osvědčení o
způsobilosti může být omezen na určité druhy zvířat nebo skupiny druhů
zvířat.

Článek 18
Osvědčení o schválení silničních dopravních prostředků

1. Příslušný orgán nebo subjekt určený členským státem udělí na žádost
osvědčení o schválení silničního dopravního prostředku používaného pro
dlouhotrvající cesty za předpokladu, že jsou splněny tyto požadavky:

a) pro dopravní prostředek nebyla podaná žádost u jiného příslušného
orgánu téhož nebo jiného členského státu ani pro něj nebylo vydáno schválení;
b) dopravní prostředek byl zkontrolován příslušným orgánem nebo
subjektem určeným členským státem a bylo zjištěno, že splňuje požadavky
kapitol II a VI přílohy I, pokud jde o navržení, konstrukci a údržbu
silničních dopravních prostředků používaných pro dlouhotrvající cesty.

2. Příslušný orgán nebo subjekt určený členským státem vydá každé
osvědčení s číslem, které je v dotyčném členském státě jedinečné, podle
vzoru uvedeného v kapitole IV přílohy III. Osvědčení se vystavuje v
úředním jazyce nebo jazycích členského státu, ve kterém je vydáno, a v
angličtině. Osvědčení je platné po dobu nejvýše pěti let ode dne vydání,
a pokud dojde ke změně nebo novému vybavení dopravního prostředku
způsobem, který má vliv na dobré životní podmínky zvířat, pozbývá platnosti.

3. Příslušný orgán vede záznamy o osvědčeních o schválení silničních
dopravních prostředků používaných pro dlouhotrvající cesty v
elektronické databázi tak, aby je příslušné orgány ve všech členských
státech mohly rychle identifikovat, zejména při nedodržení tohoto nařízení.

4. U cest, které nepřekračují 12 hodin, mohou členské státy pro silniční
dopravní prostředky povolit odchylky od tohoto článku a kapitoly V bodu
1.4 písm. b) a kapitoly IV přílohy I, aby dosáhly konečného místa určení.

Článek 19
Osvědčení o schválení plavidel pro přepravu hospodářských zvířat

1. Příslušný orgán nebo subjekt určený členským státem udělí na žádost
osvědčení o schválení plavidla pro přepravu hospodářských zvířat za
předpokladu, že jsou splněny tyto požadavky:

a) plavidlo je provozováno z členského státu, ve kterém byla žádost podána;

b) pro plavidlo nebyla podaná žádost u jiného příslušného orgánu téhož
nebo jiného členského státu ani pro ně nebylo vydáno schválení;

c) plavidlo bylo zkontrolováno příslušným orgánem nebo subjektem určeným
členským státem a bylo zjištěno, že splňuje požadavky oddílu 1 kapitoly
IV přílohy I, pokud jde o konstrukci a vybavení plavidel pro přepravu
hospodářských zvířat.

2. Příslušný orgán nebo subjekt určený členským státem vydá každé
osvědčení s číslem, které je v dotyčném členském státě jedinečné.
Osvědčení se vystavujev úředním jazyce nebo jazycích členského státu, ve
kterém je vydáno, a v angličtině. Osvědčení je platné po dobu nejvýše
pěti let ode dne vydání, a pokud dojde de změně nebo novému vybavení
dopravního prostředku způsobem, který má vliv na dobré životní podmínky
zvířat, pozbývá platnosti.

3. Příslušný orgán vede záznamy o schválených plavidlech pro přepravu
hospodářských zvířat tak, aby je bylo možno rychle identifikovat,
zejména při nedodržení tohoto nařízení.

4. Příslušný orgán vede záznamy o osvědčeních o schválení plavidel pro
přepravu hospodářských zvířat v elektronické databázi tak, aby je bylo
možno rychle identifikovat, zejména při nedodržení tohoto nařízení.

Článek 20
Kontrola plavidel pro přepravu hospodářských zvířat při nakládce a vykládce

1. Příslušný orgán zkontroluje plavidla pro přepravu hospodářských
zvířat před jejich nakládkou, zejména aby ověřil, zda

a) plavidlo pro přepravu hospodářských zvířat je postaveno a vybaveno
pro daný počet a druh přepravovaných zvířat,

b) oddělení, ve kterých mají být zvířata ustájena, jsou v dobrém stavu
údržby,

c) řádně fungují zařízení uvedená v kapitole IV přílohy I.

2. Před nakládkou nebo vykládkou plavidel pro přepravu hospodářských
zvířat a během ní příslušný orgán zkontroluje níže uvedené, aby bylo
zajištěno, že

a) zvířata jsou způsobilá pokračovat v přepravě,

b) nakládka nebo vykládka je prováděna v souladu s kapitolou III přílohy I,

c) opatření týkající se krmiva a vody jsou v souladu s oddílem 2
kapitoly IV přílohy I.

Článek 21
Kontroly na výstupních místech a stanovištích hraniční kontroly

1. Aniž jsou dotčeny kontroly podle článku 2 nařízení (ES) č. 639/2003,
jsou-li zvířata dopravena na výstupní místa nebo stanoviště hraniční
kontroly, zkontrolují úřední veterinární lékaři členských států, zda
jsou zvířata přepravována v souladu s tímto nařízením, a zejména

a) zda přepravci předložili kopii platného povolení podle čl. 10 odst. 1
nebo u dlouhotrvajících cest podle čl. 11 odst. 1;
b) zda řidiči a průvodci silničních vozidel přepravujících domácí
koňovité nebo domácí skot, ovce, kozy a prasata nebo drůbež předložili
platné osvědčení o způsobilosti podle čl. 17 odst. 2;
c) zda zvířata jsou způsobilá pokračovat v přepravě;
d) zda dopravní prostředky, kterými mají být zvířata dále přepravována,
jsou v souladu s kapitolou II, případně kapitolou VI přílohy I;
e) zda v případě vývozu přepravci prokázali, že je přeprava z místa
odeslání do místa první vykládky v zemi konečného určení v souladu s
mezinárodní dohodou uvedenou v příloze V a použitelnou v dotyčných
třetích zemích;
f) zda domácí koňovití a domácí skot, ovce, kozy a prasata byla nebo
mají být přepravována po dlouhou dobu.

2. U dlouhotrvajících cest domácích koňovitých a domácího skotu, ovcí,
koz a prasat úřední veterinární lékaři na výstupních místech a
stanovištích hraniční kontroly provedou a zaznamenají kontroly uvedené v
oddíle 3 "Místo určení" knihy jízd v příloze II. Záznamy o těchto
kontrolách a kontrole podle odstavce 1 uchovává příslušný orgán po dobu
nejméně tří let ode dne provedení kontrol, včetně kopie odpovídajícího
záznamového listu nebo výtisku uvedeného v příloze I nebo příloze IB
nařízení (EHS) č. 3821/85, pokud se toto nařízení vztahuje na dotyčné
vozidlo.

3. Domnívá-li se příslušný orgán, že zvířata nejsou k další přepravě
způsobilá, jsou vyložena, napojena a nakrmena a poskytne se jim odpočinek.

Článek 22
Prodlení při přepravě

1 Příslušný orgán přijme nezbytná opatření, aby se předešlo prodlení
během přepravy nebo utrpení zvířat anebo aby se omezilo na minimum,
pokud nepředvídatelné okolnosti brání použít toto nařízení. Příslušný
orgán zajistí, aby byla na místě vykládky, na výstupních místech a
stanovištích hraniční kontroly přijata zvláštní opatření a přeprava
zvířat byla odbavována přednostně.

2. Během přepravy není možno zdržovat zásilky zvířat, pokud to není
nezbytně nutné pro dobré životní podmínky zvířat nebo z důvodu veřejné
bezpečnosti. Mezi ukončením nakládky a odjezdem nesmí dojít ke
zbytečnému prodlení. Pokud je nutné během přepravy pozdržet zásilku
zvířat po dobu delší než dvě hodiny, příslušný orgán zajistí, aby byla
přijata vhodná opatření týkající se péče o zvířata a případně aby
zvířata byla nakrmena, napojena, vyložena a ustájena.

KAPITOLA IV

VYNUCOVÁNÍ A VÝMĚNA INFORMACÍ

Článek 23
Mimořádná opatření při nedodržování tohoto nařízení přepravci

1. Pokud příslušný orgán zjistí, že není nebo nebylo dodrženo některé
ustanovení tohoto nařízení, přijme veškerá nezbytná opatření k zajištění
dobrých životních podmínek zvířat nebo k tomu vyzve osobu odpovědnou za
zvířata.
Tato opatření nesmějí přivodit zvířatům zbytečné nebo další utrpení a
musí být přiměřená závažnosti s tím spojených rizik. Příslušný orgán
vymáhá vhodným způsobem úhradu nákladů na tato opatření.

2. V závislosti na okolnostech každého případu mohou tato opatření zahrnovat

a) změnu řidiče nebo průvodce;
b) provizorní opravu dopravního prostředku, aby se zabránilo
bezprostřednímu zranění zvířat;
c) překládku zásilky nebo její části na jiný dopravní prostředek;
d) návrat zvířat nejkratší cestou do místa odeslání nebo další přepravu
zvířat nejkratší cestou do místa určení podle toho, co je v nejlepším
zájmu dobrých životních podmínek zvířat;
e) vykládku zvířat a jejich ustájení na vhodném místě s náležitou péči
do doby, dokud není problém vyřešen.

Pokud neexistuje žádná jiná možnost, jak zajistit dobré životní podmínky
zvířat, musí být zvířata humánním způsobem poražena nebo usmrcena.

3. Pokud je kvůli nedodržení tohoto nařízení nutno přijmout opatření
podle odstavce 1 a pokud je nutno přepravovat zvířata v rozporu s
některými ustanoveními tohoto nařízení, vydá příslušný orgán povolení
pro přepravu zvířat. V povolení jsou identifikována dotyčná zvířata a
stanoveny podmínky, za nichž mohou být přepravována, dokud není plně
dodrženo toto nařízení. Toto povolení musí provázet zásilku zvířat.

4. Příslušný orgán neprodleně zařídí, aby byla provedena nezbytná
opatření, jestliže nelze kontaktovat osobu odpovědnou za zvířata nebo
jestliže tato osoba nedodržuje pokyny.

5. Rozhodnutí příslušných orgánů a důvody těchto rozhodnutí jsou
oznámeny co nejdříve přepravci nebo jeho zástupci a příslušnému orgánu,
který udělil povolení podle čl. 10 odst. 1 nebo čl. 11 odst. 1.
Příslušný orgán je případně dopravci nápomocen při provádění potřebných
mimořádných opatření.

Článek 24
Vzájemná pomoc a výměna informací
1. Pro účely tohoto nařízení se použijí pravidla a informační postupy
stanovené ve směrnici Rady 89/608/EHS [20].

2. Každý členský stát sdělí ve lhůtě tří měsíců ode dne vstupu tohoto
nařízení v platnost Komisi údaje o kontaktním místu pro účely tohoto
nařízení, včetně případně elektronické adresy, a veškeré změny těchto
údajů. Komise předá údaje o kontaktním místu ostatním členským státům v
rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Článek 25
Sankce
Členské státy stanoví pravidla pro sankce použitelné v případě porušení
tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich
uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
Členské státy oznámí Komisi tato ustanovení a ustanovení pro uplatňování
článku 26 do 5. července 2006 a rovněž jí neprodleně oznámí veškeré
následné změny těchto ustanovení.

Článek 26
Porušení a oznamování porušení
1. Pro případy porušení tohoto nařízení přijme příslušný orgán zvláštní
opatření podle odstavců 2 až 7.

2. Pokud příslušný orgán zjistí, že přepravce nedodržel toto nařízení
nebo že dopravní prostředek není v souladu s tímto nařízením, oznámí to
neprodleně příslušnému orgánu, který udělil přepravci povolení nebo
osvědčení o schválení dopravního prostředku, a pokud se na porušení
tohoto nařízení podílel i řidič, také příslušný orgán, který řidiči
vydal osvědčení o způsobilosti. K tomuto oznámení připojí veškeré
související údaje a doklady.

3. Pokud příslušný orgán v místě určení zjistí, že při přepravě došlo k
porušení tohoto nařízení, oznámí to neprodleně příslušnému orgánu místa
odeslání. K tomuto oznámení připojí veškeré související údaje a doklady.

4. Pokud příslušný orgán zjistí, že přepravce nedodržel toto nařízení
nebo že dopravní prostředek není v souladu s tímto nařízením, nebo pokud
příslušný orgán obdrží oznámení podle odstavce 2 nebo 3, případně

a) vyzve dotyčného přepravce, aby napravil zjištěné nedostatky a
vytvořil systémy, aby se předešlo jejich opakování;

b) podrobí dotyčného přepravce dodatečným kontrolám, a zejména vyžaduje
přítomnost veterinárního lékaře při nakládce zvířat;

c) pozastaví platnost povolení přepravce nebo osvědčení o schválení
dotyčného dopravního prostředku, případně je odejme.

5. Pokud toto nařízení poruší řidič nebo průvodce, který je držitelem
osvědčení o způsobilosti podle čl. 17 odst. 2, může příslušný orgán
pozastavit platnost osvědčení o způsobilosti, případně je odejmout,
zejména tehdy, jestliže z porušení vyplývá, že řidič nebo průvodce
nemají dostatečné znalosti a povědomí pro přepravu zvířat v souladu s
tímto nařízením.

6. V případě opakovaného závažného porušení tohoto nařízení může členský
stát dočasně zakázat, aby zvířata na jeho území byla přepravována
dotyčným přepravcem nebo v dotyčném dopravním prostředku, i pokud byl
přepravce nebo dopravní prostředek schválen jiným členským státem, za
předpokladu, že byly vyčerpány všechny možnosti v rámci vzájemné pomoci
a výměny informací podle článku 24.

7. Členské státy zajistí, aby byla všem kontaktním místům uvedeným v čl.
24 odst. 2 neprodleně oznámena rozhodnutí přijatá podle odst. 4 písm. c)
nebo odstavců 5 či 6 tohoto článku.

Článek 27

Inspekce a výroční zprávy příslušných orgánů

1. Příslušný orgán kontroluje dodržování požadavků tohoto nařízení
prováděním nediskriminačních inspekcí zvířat, dopravních prostředků a
průvodních dokladů. Tyto inspekce se provádějí u přiměřeného počtu
zvířat, která jsou každý rok přepravována v rámci členského státu, a
mohou být prováděny současně s kontrolami pro jiné účely. Počet inspekcí
se zvýší, jestliže se zjistí, že toto nařízení nebylo dodrženo. Výše
zmíněné počty budou stanoveny postupem podle čl. 31 odst. 2.

2. Každý rok nejpozději do 30. června předloží členský stát Komisi
výroční zprávu o inspekcích podle odstavce 1 provedených za předchozí
rok. Ke zprávě připojí analýzu hlavních zjištěných nedostatků a akční
plán k jejich odstranění.

Článek 28
Kontroly na místě

Veterinární znalci Komise mohou ve spolupráci s orgány dotyčného
členského státu provádět kontroly na místě postupy stanovenými v článku
45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 [21], jestliže
je to nezbytné k zajištění jednotného uplatňování tohoto nařízení.

Článek 29
Příručka osvědčených postupů

Členské státy podporují vypracování příruček osvědčených postupů, které
obsahují pokyny k dodržování tohoto nařízení, a zejména čl. 10 odst. 1.
Tyto příručky se vypracují na vnitrostátní úrovni, ve spolupráci
několika členských států nebo na úrovni Společenství. Podporuje se
šíření a používání vnitrostátních příruček nebo příruček Společenství.

KAPITOLA V

PROVÁDĚCÍ PRAVOMOCI A POSTUP PROJEDNÁVÁNÍ VE VÝBORU

Článek 30
Změna příloh a prováděcí pravidla

1. Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou změní přílohy tohoto
nařízení, zejména s cílem přizpůsobit je technickému a vědeckému
pokroku, vyjma kapitolu IV, kapitolu VI bod 3.1 a kapitolu VIII přílohy
I, oddíly 1 až 5 přílohy II a přílohy III, IV, V a VI, které lze změnit
postupem podle čl. 31 odst. 2.

2. Případná nezbytná prováděcí pravidla k tomuto nařízení mohou být
přijata postupem podle čl. 31 odst. 2.

3. Osvědčení nebo jiné doklady stanovené veterinárními předpisy
Společenství pro živá zvířata mohou být doplněna postupem podle čl. 31
odst. 2, aby se vzaly v úvahu požadavky tohoto nařízení.

4. Povinnost být držitelem osvědčení o způsobilosti podle čl. 6 odst. 5
lze rozšířit na řidiče nebo průvodce jiných domácích druhů zvířat
postupem podle čl. 31 odst. 2.

5. Komise může přijmout odchylky od odst. 2 písm. e) kapitoly I přílohy
I v případě mimořádných opatření na podporu trhu v důsledku omezení
pohybu v rámci veterinárních opatření k tlumení určité choroby. O všech
přijatých opatřeních je informován výbor uvedený v článku 31.

6. Odchylky týkající se požadavků na dlouhotrvající cesty ke zohlednění
vzdálenosti některých regionů od pevniny Společenství mohou být přijaty
postupem podle čl. 31 odst. 2.

stávající vnitrostátní předpisy pro přepravu zvířat uvnitř svých
nejvzdálenějších regionů, z těchto regionů nebo do těchto regionů.
 7. Odchylně od tohoto nařízení mohou členské státy nadále uplatňovat

Uvědomí o nich Komisi.

8. Až do přijetí podrobných ustanovení pro druhy zvířat, které nejsou
výslovně uvedeny v přílohách, mohou členské státy stanovit nebo zachovat
dodatečná vnitrostátní pravidla vztahující se na přepravu zvířat těchto
druhů.

Článek 31
Postup projednávání ve výboru

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví
zvířat, zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002
[22].

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí
1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 32
Zpráva

Do čtyř let ode dne uvedeného v čl. 37 druhém pododstavci předloží
Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o zacházení s přepravovanými
zvířaty a o obchodních tocích živých zvířat v rozšířeném Společenství.
Tato zpráva přihlédne zejména k vědeckým důkazům o potřebách zvířat,
pokud jde o životní podmínky, a ke zprávě o zavádění navigačního systému
uvedeného v kapitole VI bodě 4.3 přílohy I, jakož i ke
společensko-hospodářským dopadům tohoto nařízení, včetně regionálních
hledisek. Podle potřeby mohou být ke zprávě připojeny vhodné
legislativní návrhy týkající se dlouhotrvajících cest, zejména pokud jde
o doby cest, doby odpočinku a vymezené prostory.

KAPITOLA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 33

Zrušení

Směrnice 91/628/EHS a nařízení (ES) č. 411/98 se zrušují ode dne 5.
ledna 2007. Odkazy na zrušenou směrnici a nařízení se považují za odkazy
bí mezi
opuštěním hospodářství nebo sběrného střediska původu a příjezdem na
místo určení do styku se zvířaty s nižším nákazovým statusem.
na toto nařízení.


"4. Příslušný orgán může pozastavit nebo odebrat schválení v případě
nedodržení tohoto článku nebo jiných příslušných ustanovení této
směrnice či nařízení (ES) č. 1/2005 nebo jiných veterinárních předpisů
Společenství uvedených v kapitole I přílohy A směrnice 90/425/EHS [24].
Schválení může být opětovně uděleno, shledá-li příslušný orgán, že
sběrné středisko plně splňuje všechna příslušná ustanovení uvedené v
tomto odstavci.

2. Článek 12 se nahrazuje tímto:

"Článek 12

1. Členské státy zajistí, aby dopravci splňovali tyto doplňkové podmínky:

a) pro přepravu zvířat musí používat dopravní prostředky, které

i) jsou upraveny tak, že nemůže dojít k prosakování nebo vypadávání
zvířecích výkalů, steliva nebo krmiva z vozidla, a

ii) jsou očištěny a vydezinfikovány ihned po každé přepravě zvířat nebo
výrobků, které by mohly ovlivňovat zdraví zvířat, a v případě potřeby
před novou nakládkou zvířat dezinfekčními prostředky úředně schválenými
příslušným orgánem;

b) musí

i) buď mít vhodné prostory pro očistu a dezinfekci, schválené příslušným
orgánem, včetně prostor pro skladování steliva a hnoje,

ii) nebo předložit doklady o tom, že tuto činnost provádí třetí osoba
schválená příslušným orgánem.

2. Dopravce musí zajistit, aby se pro každé vozidlo používané pro
přepravu zvířat vedl rejstřík obsahující údaje, které by se mly nejméně
v tomto rozsahu uchovávat po dobu nejméně tří let:

a) místa, data a doby převzetí spolu se jménem nebo obchodní firmou a
adresou hospodářství nebo sběrného střediska, ve kterém byla zvířata
převzata;
b) místa, data a doby dodání a jméno nebo obchodní firma a adresa
příjemce nebo příjemců;
c) druh a počet převážených zvířat;
d) datum a místo dezinfekce;
e) údaje o průvodních dokladech, včetně čísla;
f) očekávaná délka trvání každé cesty.

3. Dopravci zajistí, aby zásilka nebo zvířata nepřišla v obdo
4. Členské státy zajistí, aby se dopravci dodržovali ustanovení tohoto
článku o řádné dokumentaci, která musí zvířata doprovázet.

5. Tento článek se nevztahuje na osoby přepravující zvířata do
vzdálenosti nejvýše 65 km, počítáno od místa odeslání do místa určení.

6. Při nedodržení tohoto článku se ve vztahu ke zdraví zvířat přiměřeně
použijí ustanovení o porušení a oznamování porušení článku 26 nařízení
(ES) č. 1/2005."

Článek 35
Změna směrnice 93/119/EHS

V příloze A směrnice 93/119/ES se odstavec 3 v části II nahrazuje tímto:

"3. Zvířata musí být přeháněna šetrně. Přeháněcí uličky musí být
zkonstruovány tak, aby snížily na minimum riziko poranění zvířat, a musí
být uzpůsobeny tak, aby využívaly stádního instinktu zvířat. Poháněc


Kontakt603572865


Novinky

HALAL- Tradice nebo brutalita?

14.05.2018 23:28
Tradice, nebo brutalita? Vysmívají se krvácejíc1í ovci....

—————

Sponzor dostihů obchoduje s koňským masem.

14.05.2018 22:59
  Trojnásobný vítěz Velké pardubické, anglický...

—————

Itálie navrhuje zařadit koně jako zvířata pro zálibu.

27.03.2013 19:18
    Autor: Helena Görnerová Spoluautoři:...

—————

1,000.000 podpisů pod petici World Horse Welfare

19.03.2012 21:16
Jeden milion podpisů na petice dokazuje naprostou...

—————

Setkání odborníků ohledně zlepšení životních podmínek koní při přepravě mělo úspěch.

06.07.2011 16:29
23.6.2011 Řešení hlavních  problémů koní jako je...

—————

Nejnovější informace o kampani organizace World Horse Welfare

04.01.2011 21:13
Během svých zářijových investigací dálkových...

—————

Z Bruselské konference k přepravě koní v EU.

18.12.2010 15:53
Britská organizace WorldHorseWelfare zaujala místo...

—————

Charita World Horse Welfare předložila šokující důkazy o zneužívání zvířat novému komisaři.

28.06.2010 22:45
Dlouho očekávané setkání "World Horse...

—————

První krok byl vybojován!

11.02.2010 21:48
    První krok byl...

—————

Záchranka pro koně.

24.01.2010 11:12
Záchranná služba koní Horse Emergency...

—————

Všechny články

—————


PETICE

Video transportu býků z ČR.

14.05.2018 23:42
  https://www.youtube.com/watch?v=kcFdXiTtD4k   ZVÍŘATA NEJEZDÍ NA...

—————

Veterinární policie !!!

27.05.2015 12:54
Týrání zvířat bude odhalovat „veterinární policie“, shodli se poslanci Po Česku budou jezdit...

—————

PETICE proti množírnám psů.

16.05.2018 13:44
www.obrancizvirat.cz/petice/mnozirny/

—————

PETICE Evropskému komisaři proti krutým transportům koní !!!

16.05.2018 14:58
...e-activist.com/page/9211/petition/1?ea.tracking.id=live%20transport   KAMPAŇ JE...

—————

ONLINE PETICE Proti porážce HALAL.

15.05.2018 13:22
  Petice proti muslimské rituální porážce zvířat Halal | e-petice.cz 

—————

Kontroly vývozu hospodářských zvířat z ČR do Turecka.

02.11.2017 17:00
Animals Angels Projekty Právo a politika Publikace...

—————

Dálkové přeprava koní na porážku v Evropě

02.11.2017 14:44
      Dálková přeprava koní na porážku v Evropě Nejnovější akce !!"! naléháme...

—————

Všechny články

—————


Úvodní stránka

Nový formulář - Online Nahlášení týrání zvířat.

08.03.2018 19:39
https://alan.dog-point.cz/nahlaseni-tyrani-zvirat/ https://alan.dog-point.cz/nahlaseni-tyrani-zvirat/

—————

Bruselská konference o přepravě koní.

19.10.2010 14:26
Konference FVE / Beva evropské dopravní fórum Evropské fórum pro dopravu se bude konat v Bruselu 29. listopadu 2010 a bude diskutovat o tom, jak zlepšit dobré životní podmínky koní během přepravy a dodržovat důsledné prosazování...

—————

Transport polských koní na jatka do Itálie.

31.01.2010 20:14
https://www.youtube.com/v/WIYVF4YXJrU"type="

—————

Koně v transportech vás potřebují právě teď!

04.11.2009 03:06
  Koně v transportech vás potřebují právě teď!                 Kampaň britské organizace World Horse Welfare Make a Noise za ukončení dálkové přepravy koní na jatka v Evropě právě vstoupila do své rozhodující fáze a to svým Písemným...

—————

Písemná Deklarace 0054/2009 k přepravě koní v Evropě.

03.11.2009 16:46
  0054/2009     Písemná deklarace k přepravě koní na porážku v Evropské unii.   Evropskému parlamentu   s ohledem na článek 123 jednacího řádu   A -   vzhledem k tomu, že je napříč státy EU...

—————

Jiné místo, jiný čas, stejný příběh. Deník Hany.

02.11.2009 01:37
      Hannah Westen, členka organizace World Horse Welfare a koordinátorka kampaně pro výzkum a vzdělání, toto léto poprvé sledovala transport s koňmi na jedné z evropských jatečních cest. Toto je její deník.   Den první   Po neslavném začátku ve 4.00 ráno jsme se já,...

—————

Proč jsou transportována živá zvířata?

08.10.2009 00:33
  Proč jsou transportována živá zvířata? Proč ne mražené maso?   Pokud chcete získat od Federální statistické kanceláře statistické údaje o transportech zvířat, velice rychle zjistíte, že zvířata jsou považována za zboží. Nejprve musíte uvést odpovídající kód zboží a pak získáte...

—————

Ochránci zvířat varují : „Koně v transportech procházejí cestami mučení“

08.10.2009 00:23
    Ochránci zvířat varují : „Koně v transportech procházejí cestami mučení“   „Tisíce koní je každoročně podrobováno šokujícím tranzitním podmínkám na cestách na italská jatka,“ oznámila v úterý italská organizace na ochranu práv zvířat, LAV. LAV na zahájení své...

—————

Poznámky očitých svědků.

08.07.2009 00:00
  Britská organizace Viva! vytvořila videozáznam o obchodu s polskými koňmi a získala velké množství záznamů také z dalších zdrojů, např. od Mezinárodní ligy na ochranu koní (ILPH UK) a Animals´Angels z Německa. Filmovalo se v průběhu mnoha měsíců, na mnoha mistech v Polsku a na cestě do...

—————

Vítejte na našem webu.

07.07.2009 00:00
Naše stránky jsou určeny všem milovníkům koní, kterým není jejich smutný a krutý osud lhostejný a chtějí  pomoci. Snažíme se rozšířit nové informace o problému dlouhých přeprav koní po celé  EU, na jejich cestě na smrt. Díky anglické organizaci  World Horse Welfare,  která již...

—————


Úvodní stránka

Nový formulář - Online Nahlášení týrání zvířat.

08.03.2018 19:39
https://alan.dog-point.cz/nahlaseni-tyrani-zvirat/ https://alan.dog-point.cz/nahlaseni-tyrani-zvirat/

—————

Bruselská konference o přepravě koní.

19.10.2010 14:26
Konference FVE / Beva evropské dopravní fórum Evropské fórum pro dopravu se bude konat v Bruselu 29. listopadu 2010 a bude diskutovat o tom, jak zlepšit dobré životní podmínky koní během přepravy a dodržovat důsledné prosazování právních předpisů. Fórum bylo organizováno společně organizacemi FVE a BEVA a je sponzorováno BEVA Trust a World Horse Welfare (WHW), s podporou Evropské komise DG Sanco a Evropskémým...

—————

Transport polských koní na jatka do Itálie.

31.01.2010 20:14
https://www.youtube.com/v/WIYVF4YXJrU"type="

—————

Koně v transportech vás potřebují právě teď!

04.11.2009 03:06
  Koně v transportech vás potřebují právě teď!                 Kampaň britské organizace World Horse Welfare Make a Noise za ukončení dálkové přepravy koní na jatka v Evropě právě vstoupila do své rozhodující fáze a to svým Písemným prohlášením adresovaným Evropskému Parlamentu.   Na základě petice Make a noise předané poslancům Evropského parlamentu, která jasně a zřetelně prezentovala postoje Evropanů vůči problematice dálkových...

—————

Písemná Deklarace 0054/2009 k přepravě koní v Evropě.

03.11.2009 16:46
  0054/2009     Písemná deklarace k přepravě koní na porážku v Evropské unii.   Evropskému parlamentu   s ohledem na článek 123 jednacího řádu   A -   vzhledem k tomu, že je napříč státy EU každý rok          v nelidských podmínkách a na  zbytečně dlouhé           vzdálenosti...

—————

Jiné místo, jiný čas, stejný příběh. Deník Hany.

02.11.2009 01:37
      Hannah Westen, členka organizace World Horse Welfare a koordinátorka kampaně pro výzkum a vzdělání, toto léto poprvé sledovala transport s koňmi na jedné z evropských jatečních cest. Toto je její deník.   Den první   Po neslavném začátku ve 4.00 ráno jsme se já, Jo White, ředitelka kampaně, a Basil Hayes, mediální koordinátor, vydali na letiště. O sedm hodin později jsme dorazili na první místo do Rumunska, kde mnoho koní určených na italská jatka začíná...

—————

Proč jsou transportována živá zvířata?

08.10.2009 00:33
  Proč jsou transportována živá zvířata? Proč ne mražené maso?   Pokud chcete získat od Federální statistické kanceláře statistické údaje o transportech zvířat, velice rychle zjistíte, že zvířata jsou považována za zboží. Nejprve musíte uvést odpovídající kód zboží a pak získáte odpovídající informace o přepravovaných zvířatech v kusech a tunách. Trh se živými zvířaty funguje podle stejného vzorce jako trh s neživými produkty: poptávka, nabídka, nákupní cena,...

—————

Ochránci zvířat varují : „Koně v transportech procházejí cestami mučení“

08.10.2009 00:23
    Ochránci zvířat varují : „Koně v transportech procházejí cestami mučení“   „Tisíce koní je každoročně podrobováno šokujícím tranzitním podmínkám na cestách na italská jatka,“ oznámila v úterý italská organizace na ochranu práv zvířat, LAV. LAV na zahájení své mezinárodní kampaně za zákaz dálkových transportů živých zvířat (12.2.2008) zveřejnila, že koně převážení do Itálie jsou velmi často uzavřeni v transportech po dobu 30-40 hodin bez potravy a vody,...

—————

Poznámky očitých svědků.

08.07.2009 00:00
  Britská organizace Viva! vytvořila videozáznam o obchodu s polskými koňmi a získala velké množství záznamů také z dalších zdrojů, např. od Mezinárodní ligy na ochranu koní (ILPH UK) a Animals´Angels z Německa. Filmovalo se v průběhu mnoha měsíců, na mnoha mistech v Polsku a na cestě do Itálie. Nepřetržité, brutální zacházení s koňmi v transportech dokládá, že nehumánní přístup ke koním je součástí tohoto obchodu.     -Otevřené dveře nákladního prostoru odhalují scénu se...

—————

Vítejte na našem webu.

07.07.2009 00:00
Naše stránky jsou určeny všem milovníkům koní, kterým není jejich smutný a krutý osud lhostejný a chtějí  pomoci. Snažíme se rozšířit nové informace o problému dlouhých přeprav koní po celé  EU, na jejich cestě na smrt. Díky anglické organizaci  World Horse Welfare,  která již několik let poukazuje na porušování  nařízení Rady (ES)  č,1/2005, ze dne  22.prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností. Uvítáme jakékoli informace o vývozu...

—————

Všechny články

—————


Úvodní stránka

Nový formulář - Online Nahlášení týrání zvířat.

08.03.2018 19:39
https://alan.dog-point.cz/nahlaseni-tyrani-zvirat/ https://alan.dog-point.cz/nahlaseni-tyrani-zvirat/

—————

Bruselská konference o přepravě koní.

19.10.2010 14:26
Konference FVE / Beva evropské dopravní fórum Evropské fórum pro dopravu se bude konat v Bruselu 29. listopadu 2010 a bude diskutovat o tom, jak zlepšit dobré životní podmínky koní během přepravy a dodržovat důsledné prosazování...

—————

Transport polských koní na jatka do Itálie.

31.01.2010 20:14
https://www.youtube.com/v/WIYVF4YXJrU"type="

—————

Koně v transportech vás potřebují právě teď!

04.11.2009 03:06
  Koně v transportech vás potřebují právě teď!                 Kampaň britské organizace World Horse Welfare Make a Noise za ukončení dálkové přepravy koní na jatka v Evropě právě vstoupila do své rozhodující fáze a to svým Písemným...

—————

Písemná Deklarace 0054/2009 k přepravě koní v Evropě.

03.11.2009 16:46
  0054/2009     Písemná deklarace k přepravě koní na porážku v Evropské unii.   Evropskému parlamentu   s ohledem na článek 123 jednacího řádu   A -   vzhledem k tomu, že je napříč státy EU...

—————

Jiné místo, jiný čas, stejný příběh. Deník Hany.

02.11.2009 01:37
      Hannah Westen, členka organizace World Horse Welfare a koordinátorka kampaně pro výzkum a vzdělání, toto léto poprvé sledovala transport s koňmi na jedné z evropských jatečních cest. Toto je její deník.   Den první   Po neslavném začátku ve 4.00 ráno jsme se já,...

—————

Proč jsou transportována živá zvířata?

08.10.2009 00:33
  Proč jsou transportována živá zvířata? Proč ne mražené maso?   Pokud chcete získat od Federální statistické kanceláře statistické údaje o transportech zvířat, velice rychle zjistíte, že zvířata jsou považována za zboží. Nejprve musíte uvést odpovídající kód zboží a pak získáte...

—————

Ochránci zvířat varují : „Koně v transportech procházejí cestami mučení“

08.10.2009 00:23
    Ochránci zvířat varují : „Koně v transportech procházejí cestami mučení“   „Tisíce koní je každoročně podrobováno šokujícím tranzitním podmínkám na cestách na italská jatka,“ oznámila v úterý italská organizace na ochranu práv zvířat, LAV. LAV na zahájení své...

—————

Poznámky očitých svědků.

08.07.2009 00:00
  Britská organizace Viva! vytvořila videozáznam o obchodu s polskými koňmi a získala velké množství záznamů také z dalších zdrojů, např. od Mezinárodní ligy na ochranu koní (ILPH UK) a Animals´Angels z Německa. Filmovalo se v průběhu mnoha měsíců, na mnoha mistech v Polsku a na cestě do...

—————

Vítejte na našem webu.

07.07.2009 00:00
Naše stránky jsou určeny všem milovníkům koní, kterým není jejich smutný a krutý osud lhostejný a chtějí  pomoci. Snažíme se rozšířit nové informace o problému dlouhých přeprav koní po celé  EU, na jejich cestě na smrt. Díky anglické organizaci  World Horse Welfare,  která již...

—————


Úvodní stránka

Nový formulář - Online Nahlášení týrání zvířat.

08.03.2018 19:39
https://alan.dog-point.cz/nahlaseni-tyrani-zvirat/ https://alan.dog-point.cz/nahlaseni-tyrani-zvirat/

—————

Bruselská konference o přepravě koní.

19.10.2010 14:26
Konference FVE / Beva evropské dopravní...

—————

Transport polských koní na jatka do Itálie.

31.01.2010 20:14
https://www.youtube.com/v/WIYVF4YXJrU"type="

—————

Koně v transportech vás potřebují právě teď!

04.11.2009 03:06
  Koně v transportech vás potřebují právě...

—————

Písemná Deklarace 0054/2009 k přepravě koní v Evropě.

03.11.2009 16:46
  0054/2009     Písemná deklarace k přepravě koní na porážku v Evropské...

—————

Jiné místo, jiný čas, stejný příběh. Deník Hany.

02.11.2009 01:37
      Hannah Westen, členka organizace World Horse Welfare a koordinátorka kampaně...

—————

Proč jsou transportována živá zvířata?

08.10.2009 00:33
  Proč jsou transportována živá zvířata? Proč ne mražené maso?   Pokud chcete získat od...

—————

Ochránci zvířat varují : „Koně v transportech procházejí cestami mučení“

08.10.2009 00:23
    Ochránci zvířat varují : „Koně v transportech procházejí cestami...

—————

Poznámky očitých svědků.

08.07.2009 00:00
  Britská organizace Viva! vytvořila videozáznam o obchodu s polskými koňmi a získala velké...

—————

Vítejte na našem webu.

07.07.2009 00:00
Naše stránky jsou určeny všem milovníkům koní, kterým není jejich smutný a krutý osud lhostejný a...

—————


Úvodní stránka

Nový formulář - Online Nahlášení týrání zvířat.

08.03.2018 19:39
https://alan.dog-point.cz/nahlaseni-tyrani-zvirat/ https://alan.dog-point.cz/nahlaseni-tyrani-zvirat/

—————

Bruselská konference o přepravě koní.

19.10.2010 14:26
Konference FVE / Beva evropské dopravní...

—————

Transport polských koní na jatka do Itálie.

31.01.2010 20:14
https://www.youtube.com/v/WIYVF4YXJrU"type="

—————

Koně v transportech vás potřebují právě teď!

04.11.2009 03:06
  Koně v transportech vás potřebují právě...

—————

Písemná Deklarace 0054/2009 k přepravě koní v Evropě.

03.11.2009 16:46
  0054/2009     Písemná deklarace k přepravě koní na porážku v Evropské...

—————

Jiné místo, jiný čas, stejný příběh. Deník Hany.

02.11.2009 01:37
      Hannah Westen, členka organizace World Horse Welfare a koordinátorka kampaně...

—————

Proč jsou transportována živá zvířata?

08.10.2009 00:33
  Proč jsou transportována živá zvířata? Proč ne mražené maso?   Pokud chcete získat od...

—————

Ochránci zvířat varují : „Koně v transportech procházejí cestami mučení“

08.10.2009 00:23
    Ochránci zvířat varují : „Koně v transportech procházejí cestami...

—————

Poznámky očitých svědků.

08.07.2009 00:00
  Britská organizace Viva! vytvořila videozáznam o obchodu s polskými koňmi a získala velké...

—————

Vítejte na našem webu.

07.07.2009 00:00
Naše stránky jsou určeny všem milovníkům koní, kterým není jejich smutný a krutý osud lhostejný a...

—————


Úvodní stránka

Nový formulář - Online Nahlášení týrání zvířat.

08.03.2018 19:39
https://alan.dog-point.cz/nahlaseni-tyrani-zvirat/ https://alan.dog-point.cz/nahlaseni-tyrani-zvirat/

—————

Bruselská konference o přepravě koní.

19.10.2010 14:26
Konference FVE / Beva evropské dopravní...

—————

Transport polských koní na jatka do Itálie.

31.01.2010 20:14
https://www.youtube.com/v/WIYVF4YXJrU"type="

—————

Koně v transportech vás potřebují právě teď!

04.11.2009 03:06
  Koně v transportech vás potřebují právě...

—————

Písemná Deklarace 0054/2009 k přepravě koní v Evropě.

03.11.2009 16:46
  0054/2009     Písemná deklarace k přepravě koní na porážku v Evropské...

—————

Jiné místo, jiný čas, stejný příběh. Deník Hany.

02.11.2009 01:37
      Hannah Westen, členka organizace World Horse Welfare a koordinátorka kampaně...

—————

Proč jsou transportována živá zvířata?

08.10.2009 00:33
  Proč jsou transportována živá zvířata? Proč ne mražené maso?   Pokud chcete získat od...

—————

Ochránci zvířat varují : „Koně v transportech procházejí cestami mučení“

08.10.2009 00:23
    Ochránci zvířat varují : „Koně v transportech procházejí cestami...

—————

Poznámky očitých svědků.

08.07.2009 00:00
  Britská organizace Viva! vytvořila videozáznam o obchodu s polskými koňmi a získala velké...

—————

Vítejte na našem webu.

07.07.2009 00:00
Naše stránky jsou určeny všem milovníkům koní, kterým není jejich smutný a krutý osud lhostejný a...

—————


Novinky

HALAL- Tradice nebo brutalita?

14.05.2018 23:28
Tradice, nebo brutalita? Vysmívají se krvácejíc1í ovci. Británii pobouřila halal porážka Opakované...

—————

Sponzor dostihů obchoduje s koňským masem.

14.05.2018 22:59
  Trojnásobný vítěz Velké pardubické, anglický plnokrevník Tiumen, s žokejem a trenérem...

—————

Itálie navrhuje zařadit koně jako zvířata pro zálibu.

27.03.2013 19:18
    Autor: Helena Görnerová Spoluautoři: Cavallo Magazine ad. Rubrika: Ze...

—————

1,000.000 podpisů pod petici World Horse Welfare

19.03.2012 21:16
Jeden milion podpisů na petice dokazuje naprostou podporu, pro kratší cestovní limity koní...

—————

Setkání odborníků ohledně zlepšení životních podmínek koní při přepravě mělo úspěch.

06.07.2011 16:29
23.6.2011 Řešení hlavních  problémů koní jako je dehydratace, zásobování vodou, vyčerpání z...

—————

Nejnovější informace o kampani organizace World Horse Welfare

04.01.2011 21:13
Během svých zářijových investigací dálkových transportů jatečných koní napříč Evropou byly Jo...

—————

Z Bruselské konference k přepravě koní v EU.

18.12.2010 15:53
Britská organizace WorldHorseWelfare zaujala místo v samém středu debaty o...

—————

Charita World Horse Welfare předložila šokující důkazy o zneužívání zvířat novému komisaři.

28.06.2010 22:45
Dlouho očekávané setkání "World Horse Welfare" s komisařem Johnem Dallim ...

—————

První krok byl vybojován!

11.02.2010 21:48
    První krok byl vybojován! Děkujeme!   Písemné prohlášení získalo podporu...

—————

Záchranka pro koně.

24.01.2010 11:12
Záchranná služba koní Horse Emergency Team     Pavel Čechovský ...

—————

Všechny články

—————


Úvodní stránka

Nový formulář - Online Nahlášení týrání zvířat.

08.03.2018 19:39
https://alan.dog-point.cz/nahlaseni-tyrani-zvirat/ https://alan.dog-point.cz/nahlaseni-tyrani-zvirat/

—————

Bruselská konference o přepravě koní.

19.10.2010 14:26
Konference FVE / Beva evropské dopravní...

—————

Transport polských koní na jatka do Itálie.

31.01.2010 20:14
https://www.youtube.com/v/WIYVF4YXJrU"type="

—————

Koně v transportech vás potřebují právě teď!

04.11.2009 03:06
  Koně v transportech vás potřebují právě...

—————

Písemná Deklarace 0054/2009 k přepravě koní v Evropě.

03.11.2009 16:46
  0054/2009     Písemná deklarace k přepravě koní na porážku v Evropské...

—————

Jiné místo, jiný čas, stejný příběh. Deník Hany.

02.11.2009 01:37
      Hannah Westen, členka organizace World Horse Welfare a koordinátorka kampaně...

—————

Proč jsou transportována živá zvířata?

08.10.2009 00:33
  Proč jsou transportována živá zvířata? Proč ne mražené maso?   Pokud chcete získat od...

—————

Ochránci zvířat varují : „Koně v transportech procházejí cestami mučení“

08.10.2009 00:23
    Ochránci zvířat varují : „Koně v transportech procházejí cestami...

—————

Poznámky očitých svědků.

08.07.2009 00:00
  Britská organizace Viva! vytvořila videozáznam o obchodu s polskými koňmi a získala velké...

—————

Vítejte na našem webu.

07.07.2009 00:00
Naše stránky jsou určeny všem milovníkům koní, kterým není jejich smutný a krutý osud lhostejný a...

—————


PETICE

PETICE Evropskému komisaři proti krutým transportům koní !!!

16.05.2018 14:58
...e-activist.com/page/9211/petition/1?ea.tracking.id=live%20transport   KAMPAŇ JE...

—————

PETICE proti množírnám psů.

16.05.2018 13:44
www.obrancizvirat.cz/petice/mnozirny/

—————

ONLINE PETICE Proti porážce HALAL.

15.05.2018 13:22
  Petice proti muslimské rituální porážce zvířat Halal | e-petice.cz 

—————

Video transportu býků z ČR.

14.05.2018 23:42
  https://www.youtube.com/watch?v=kcFdXiTtD4k   ZVÍŘATA NEJEZDÍ NA...

—————

Kontroly vývozu hospodářských zvířat z ČR do Turecka.

02.11.2017 17:00
Animals Angels Projekty Právo a politika Publikace...

—————

Dálkové přeprava koní na porážku v Evropě

02.11.2017 14:44
      Dálková přeprava koní na porážku v Evropě Nejnovější akce !!"! naléháme...

—————

Veterinární policie !!!

27.05.2015 12:54
Týrání zvířat bude odhalovat „veterinární policie“, shodli se poslanci Po Česku budou jezdit...

—————

Všechny články

—————


VIDEO

World Horse Welfare video z cesty koní na smrt

07.05.2014 22:17
https://www.youtube.com/watch?v=Tlaf43hpsvk&list=QL&feature=BF

—————

ILPH video o transportu koní na jatka do Itálie.

18.11.2010 23:59

—————


Petice

V této rubrice nejsou žádné články.


Úvodní stránka

V této rubrice nejsou žádné články.


Pomoc kožešinovým zvířatům

Zákaz prodeje kožešin z psů a koček.

05.05.2010 21:54
  Ekolist.cz - https://www.ekolist.cz Senát schválil zákaz prodeje zboží z kůží psů a koček...

—————


Stal jsem se svědkem týrání zvířete.

Stali jste se svědy týrání zvířat? Formulář ke stažení.

04.11.2012 17:21
Stali jste se svědky týrání zvířat? Nebo máte podezření? Víme co...

—————

Jak postupovat.

21.03.2011 00:00
  Týrání zvířat je zakázáno zákonem č.246/1992 na ochranu zvířat proti...

—————

Vzor formuláře pro KVS

20.03.2011 17:40
  Jméno a...

—————

Vzor formuláře o oznámení o přestupku o týrání zvířat pro MŽP..

19.03.2011 19:48
  Jméno a příjmení:...

—————


Novinky

HALAL- Tradice nebo brutalita?

14.05.2018 23:28
Tradice, nebo brutalita? Vysmívají se krvácejíc1í ovci. Británii pobouřila halal porážka Opakované...

—————

Sponzor dostihů obchoduje s koňským masem.

14.05.2018 22:59
  Trojnásobný vítěz Velké pardubické, anglický plnokrevník Tiumen, s žokejem a trenérem...

—————

Itálie navrhuje zařadit koně jako zvířata pro zálibu.

27.03.2013 19:18
    Autor: Helena Görnerová Spoluautoři: Cavallo Magazine ad. Rubrika: Ze...

—————

1,000.000 podpisů pod petici World Horse Welfare

19.03.2012 21:16
Jeden milion podpisů na petice dokazuje naprostou podporu, pro kratší cestovní limity koní...

—————

Setkání odborníků ohledně zlepšení životních podmínek koní při přepravě mělo úspěch.

06.07.2011 16:29
23.6.2011 Řešení hlavních  problémů koní jako je dehydratace, zásobování vodou, vyčerpání z...

—————

Nejnovější informace o kampani organizace World Horse Welfare

04.01.2011 21:13
Během svých zářijových investigací dálkových transportů jatečných koní napříč Evropou byly Jo...

—————

Z Bruselské konference k přepravě koní v EU.

18.12.2010 15:53
Britská organizace WorldHorseWelfare zaujala místo v samém středu debaty o...

—————

Charita World Horse Welfare předložila šokující důkazy o zneužívání zvířat novému komisaři.

28.06.2010 22:45
Dlouho očekávané setkání "World Horse Welfare" s komisařem Johnem Dallim ...

—————

První krok byl vybojován!

11.02.2010 21:48
    První krok byl vybojován! Děkujeme!   Písemné prohlášení získalo podporu...

—————

Záchranka pro koně.

24.01.2010 11:12
Záchranná služba koní Horse Emergency Team     Pavel Čechovský ...

—————